Belangstellende

Uit de schoolkrant

Vanaf september 2007 kan iedere belangstellende via www.

Www Eindexamentest Van Cito ontvangt de school de tweede zending voor de praktijkexamens cspe, zie III. Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08. Het bevoegd gezag bepaalt zelf hoe het hierin handelt. Andere scholen kunnen de spe's wel afnemen, bijvoorbeeld als extra vak in de theoretische leerweg, maar kunnen het eindcijfer niet bij de uitslagregeling betrekken. Bij de eindtermen van de exameneenheden zijn toelichtingen gemaakt.

Vakken in de periode van de eerste drie leerjaren v. Door het bedrag dat is gemoeid met de onkostenvergoeding met ingang van 1 januari 2007 op te nemen in de lumpsum kan de 2e corrector zich voor een vergoeding voortaan wenden tot zijn bevoegd gezag. Ten behoeve van dit thema verschijnt het magazine Water. Als er geen bijzonderheden zijn is de norm voor de toets voor de tweede afname gelijk aan de norm voor de toets voor de eerste afname. Bij de centrale examens wordt de spelling van het Nederlands alleen beoordeeld op onderdelen van het centraal examen Nederlands alle schooltypen en leerwegen. Het magazine kan vanaf 5 maart 2007 aan de kandidaten worden uitgereikt.

Daarom wordt ingaande het centraal examen van 2007 per examenjaar een complete lijst met hulpmiddelen gepubliceerd. Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De derde zending medio maart vanuit de IB-Groep bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt.

Advertenties