Inwoners

Uit de schoolkrant

Ook de andere inwoners van Balen en Mol zijn welkom.

Andere Studietest Zie kiest dus bewust voor een bewaakt creditsysteem. Terecht of onterecht? Het antwoord is niet eenvoudig te geven. Een mastersopleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Er vindt geen terugave plaats van de betaalde lessen. Je kunt dus binnen enkele dagen met de theorie beginnen. De studenten houden zich tijdens de beraadslaging ter beschikking van de examencommissie. Voor de verhandeling, practica, seminaries, stages en oefeningen wordt overdracht van examencijfers verlenend vanaf 10 punten op 20, ook zonder dat aan de bijkomende voorwaarden vermeld in het tweede lid voldaan is. De omvang van de onderhoudsplicht van de ouders uit art. De student kan de overdracht van examencijfers die hem wordt toegekend, weigeren; hij deelt zijn beslissing mee aan de administratieve dienst die hem de resultaten heeft meegedeeld binnen de 30 kalenderdagen na deze mededeling.

Je hebt in elk geval in dat jaar 2 examenkansen om te slagen. Het project Benekempen loopt tot eind 2007 en kan rekenen op 2 miljoen euro steun van de Europese unie, via het Interreg programma.

Advertenties